Bạn có thể tham khảo và so sánh các khóa học của Edumall trên 4 tiêu chí sau:


Thông tin chung về khóa học: bạn sẽ tham khảo lợi ích khóa học mang lại, đối tượng phù hợp với khóa học và các thông tin tổng quát của khóa học.


Giáo trình: bạn sẽ tham khảo giáo trình của khóa học gồm số lượng, thời lượng video


Giảng viên: bạn sẽ tham khảo tiểu sử, kinh nghiệm giảng viên và tìm kiếm giảng viên mình yêu thích