Trong trường hợp bạn đã thanh toán thừa tiền cho khóa học, hoặc khi đổi sang khóa học có giá trị thấp hơn khóa học bạn đã thanh toán, Edumall sẽ hoàn lại phần tiền thừa của bạn. Vui lòng làm theo quy trình hoàn tiền (Xem hướng dẫn) để Edumall có thể hoàn lại phần thanh toán thừa cho bạn.

*Lưu ý: Edumall chỉ hoàn tiền thừa với các trường hợp đổi khóa trong vòng 30 ngày kể từ khi thanh toán. Quá thời hạn trên, học viên khi đổi khóa có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn tiền thừa.