Các khóa học trên Edumall chủ yếu tập trung vào kỹ năng thường thức hàng ngày, người học sau khi học xong thường ứng dụng được ngay vào trong cuộc sống hằng ngày. Edumall không phải là trung tâm đào tạo hay trường đào tạo, mà nơi đây đơn giản là nơi chia sẻ kiến thức của Chuyên gia. Do đó, khóa học của Edumall không cung cấp chứng chỉ cho người học. Mà trên hết chúng tôi mong rằng người học có thể ứng dụng được tốt nhất kiến thức học được sau khóa học.